Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky upravují práva a povinnosti mezi zhotovitelem, Miroslav Hájek, Strakonice, 386 01, IČ: 74702661 (dále jen „zhotovitel“) a zákazníkem (dále jen „objednatel“) při sjednávání provedení díla, zpravidla stavebních prací (dále jen „dílo“).

 1. Objednatel bere na vědomí, že základním výchozím parametrem pro hodnocení kvality je zadání tzv. vágrysu od níž se po celou dobu stavby odměřují veškeré hloubky, výšky díla. Zadání vágrysu může být provedeno zápisem do stavebního deníku, předávacího protokolu staveniště, či e-mailem, na whatsapp, sms zprávou jehož přijetí bude zhotovitelem potvrzeno. V případě, že k zadání vágrysu objednatel neposkytne součinnost, je vágrys oprávněn stanovit zhotovitel dle k tomu obvykle používaných metod k určení vágrysu. (Vchodové a jiné dveře, portály a jiné stavební otvory).
 2. Připouští se tolerance úrovňových přechodů v provedení díla do možného rozsahu + - 3 mm.
 3. Objednatel je povinen zajistit zhotoviteli zpevněnou přístupovou cestu umožňující příjezd k objektu.
 4. Objednatel je povinen v předstihu zajistit zhotoviteli vyklizení prostoru určeného k realizaci díla, včetně odstranění hrubých nečistot a zajistit provedení bednění stavebních otvorů a prostupů.
 5. Objednatel je povinen zajistit zhotoviteli prostor o rozloze nejméně 40 m2 v přiměřené vzdálenosti od místa provádění díla, ne více jak 30m.
 6. Objednatel je srozuměn s tím, že v tom samém prostoru proběhne vyčištění strojů a zařízení použitých k provedení díla.
 7. Objednatel je povinen na své náklady zajistit pro provedení díla elektřinu (16A/230V) a tekoucí vody (o tlaku min. 2 bar) z vodovodního řádu, čerpadlem z vrtu,nádrží, studny atp.
 8. Pro případ, že zhotovitel před započetím díla nebo v průběhu jeho provádění zjistí, že podklad připravený pro provedení díla, prostor k realizaci díla vykazuje vady či jiné nedostatky, jsou účastníci povinni sjednat nové podmínky smlouvy, včetně cenových,
  zohledňující zhotovitelem navržený technologický postup. Nedojde-li mezi účastníky k dohodě ohledně nových smluvních podmínek nejpozději do 14 pracovních dnů ode dne oznámení vad či nedostatků podkladu, prostoru pro provedení díla vzniká zhotoviteli právo od smlouvy
  odstoupit. V takovém případě má zhotovitel nárok na náhradu vynaložených nákladů.
 9. Objednatel je povinen zamezit přístupu třetích osob do prostoru, ve kterém je dílo prováděno,a to od započetí provádění díla a poté po dobu nejméně tří dnů ode dne jeho dokončení. Objednatel je v této době oprávněn do uvedeného prostoru vstoupit pouze v doprovodu zhotovitele.
 10. Objednatel bere na vědomí, že jakýkoliv vstup na dílo, popř. jeho část, je přípustný pouze ve vyjímečných případech a při dodržení postupů pro ochranu díla před poškozením. Objednatel bere na vědomí, že do doby vyzrání betonu, před aplikací nášlapných vrstev, je nutné podlahy ochránit před potřísněním nebezpečnými kapalinami,před dalším provozem, pohybem osob a materiálů provizorním zakrytím, aby nedošlo k jejich poškození.
  V opačném případě zaniká odpovědnost zhotovitele za vady díla a případně sjednaná záruka za jakost, přičemž dílo, nebo jeho příslušná část, se bude považovat za dokončené, předané a objednatelem bez výhrad převzaté.
 11. Ujednává se, že za přípustnou aplikační teplotu, při které může být řádně prováděno dílo, se považuje aktuální teplota vzduchu od 5°C včetně. V případě, že bude před započetím provádění díla zjištěna nižší teplota, přistoupí zhotovitel k provádění díla pouze na základě výslovného a písemného pokynu objednatele, přičemž objednatel bere na vědomí, že zhotovitel nemůže odpovídat za náležitou kvalitu díla v celém rozsahu.
 12. Bezprostředně po dokončení provádění podlah je objednatel povinen zkontrolovat případné poškození vstupních konstrukcí (vstupních dveří, francouzských oken), kudy byla do objektu směs přepravována a případná poškození je povinen zapsat do předávacího protokolu. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel.